|       |   EN

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej należy składać w Zespole Dziekanatów lub w Kancelarii Głównej ul. Teatralna 25.

1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Pobierz plik (56-21 ZR załącznik nr 1 wniosek o stypendium socjalne.doc) zał. nr 1

wraz z załącznikami:

 - oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z rodzicami Pobierz plik (56-21 ZR załącznik nr 1a oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z rodzicami.doc) zał. nr 1a

 - oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej Pobierz plik (56-21 ZR załącznik nr 1b oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej.doc) zał. nr 1b

- oświadczenie o dzialalności gospodarczej - ryczałt, karta podatkowa  Pobierz plik (56-21 ZR załącznik nr 1c oświadczenie o dzialalności gosp - ryczałt, karta podatkowa.doc) zał. nr 1c

- oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Pobierz plik (56-21 ZR załącznik nr 1d oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.doc) zał. nr 1d

- wniosek o ponowne przeliczneie stypendium Pobierz plik (56-21 ZR załącznik nr 1e wniosek o ponowne przeliczenie stypendium.doc) zał. nr 1e

Przy ubieganiu się o zwiększenie stypendium socjalnego z uwagi na:

  • zamieszkanie w Domu Studenta lub innym obiekcie - należy załączyć umowę najmu,
  • sieroctwo - kserokopie aktów zgonu rodziców.

2. Wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami  Pobierz plik (56-21 ZR załącznik nr 2 - wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.doc) zał. nr 2

3. Wniosek o zapomogę Pobierz plik (56-21 ZR załącznik nr 3 - wniosek o zapomogę.doc) zał. nr 3

4. Wniosek o stypendium Rektora  Pobierz plik (56-21 ZR załącznik nr 4 - wniosek o stypendium Rektora.doc) zał. nr 4
    wniosek o stypednium Rektora dla tegorocznych maturzystów - laureatów olimpiad i medalistów sportowych Pobierz plik (56-21 ZR załącznik nr 4a - wniosek o stypendium Rektora dla laureatów i medalistów.doc) zał. 4a

5. Klauzula RODO  Pobierz plik (56-21 ZR załącznik nr 5 klauzula RODO.docx) zał. nr 5

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022

Dokumenty obowiązkowe:

1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2020 studenta i członków rodziny (bez względu, czy dochód był wykazywany);

2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2020 - zał. nr 1b;

3. oświadczenie studenta i członków rodziny o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej w 2020 r. - zał. nr 1c. W przypadku osób prowadzących działalność należy wykazać sposób opodatkowania i dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierajace informacje o:

  • roku podatkowym,którego zaświadczenie dotyczy,
  • danych płatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, nr PESEL,
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu i stawce podatku (w przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu),
  • wysokości zapłaconego podatku (w przypadku opłacania podatku w formie karty podatkowej);

4. oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu: alimenty, gospodarstwo rolne i inne - zał. nr 1d.

Ponadto do wniosku należy dołączyć, odpowiednio do sytuacji rodzinnej:

1. zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w 2020 r. w ha przeliczeniowych;

2. kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dzieci studenta;

3. zaświadczenia ze szkół o nauce rodzeństwa lub dzieci studenta w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022;

4. kopie aktów zgodnu rodziców;

5. kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekajacego rozwód, separację, wysokość przyznanych alimentów, a w przypadku nieotrzymywania alimentów - potwierdzenie egzekucji od komornika/decyzję o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. umowę najmu mieszkania z datą aktualną na rok akademicki 2021/2022 - dotyczy studentów niemieszkających w Domu Studenta;

7. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o aktualnej sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta, wypłaconej pomocy dla studenta i oświadczenie studenta o źródłach utrzymania, w przypadku gdy dochód rodziny netto w przeliczeniu na jedną osobę miesięcznie wynosi do 528 zł netto.

 

 

 

 

Back to top