|       |   EN

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki do wybranej przez siebie zagranicznej instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie, której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem studiów. 

Taką organizacją może być:

1) każda publiczna lub prywatna organizacja z kraju programu prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i badań naukowych i innowacji;

2) organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;

3) instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;

4) instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE).

Praktyki Erasmus+ nie można zrealizować w instytucjach UE i innych organach UE oraz organizacjach zarządzających programami UE.

Minimalny czas pobytu na praktyce to 2 miesiące.

Rekrutacja kandydatów rozpoczyna się wiosną. Podstawowe kryteria kwalifikacji to zgodność praktyki z kierunkiem studiów, średnia ocen i znajomość języka obcego, w którym odbędzie się praktyka.

Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ może być realizowany przez absolwenta Uczelni jednak priorytetowo traktowani będą studenci wyjeżdżający w trakcie studiów. Wyjazd absolwenta na praktykę może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów a nie po uzyskaniu statusu absolwenta.

Przed wyjazdem należy uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships) zatwierdzanego przez studenta, instytucję przyjmującą i naszą uczelnię.

Na zrealizowanie wyjazdu student dostaje stypendium z budżetu programu Erasmus+, które jest wypłacane z góry przed wyjazdem.

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach na praktykę w roku akademickim 2021/2022 do poszczególnych krajów wynoszą:

1. 670 euro - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wyspy Owcze, Szwajcaria, Wielka Brytania;

2. 650 euro - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Państwo Watykańskie;

3. 600 euro - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Jest to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. W czasie pobytu na stypendium Erasmusa+ kontynuowana będzie wypłata stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem (np. stypendium rektora).

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne. Stypendium dla studentów niepełnosprawnych będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

Studenci posiadający prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w uczelni otrzymują "dodatek socjalny", który wraz z kwotą stypendium będzie wypłacany w złotówkach z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). W roku akademickim 2021/2022 "dodatek socjalny" wynosi 250 euro miesięcznie.

 

UWAGA!

Rozpoczęła się rekrutacja studentów na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ do instytucji zagranicznych w krajach programu w roku akademickim 2021/2022.

Dokumenty przyjmowane są na bieżąco.

Zasady rekrutacji i niezbędne dokumenty w plikach do pobrania poniżej. Dokumenty należy składać u koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 14:00 (koordynator@ajp.edu.pl, tel. 95 721 60 70).

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (-20 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników na wyjazdy 2021/2022 NOWY

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy studenta PRAKTYKA 2020-21.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na praktykę 2021/2022 NOWY

Pobierz plik (Porozumienie o programie praktyki 2019.docx)  Porozumienie o programie praktyki

Pobierz plik (II.6.4-KA103-2019_LAfT-wskazowki-PL.docx) Wskazówki do Porozumienia o programie praktyki

Pobierz ten plik (na www o praktyce stud. Erasmus+ moje.pdf) Oferty praktyk

Back to top