|   EN

plakat dot. projektu Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie WielkopolskimProjekt „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim"

Projekt SZKOŁA ĆWICZEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, to projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy, jak również doskonalenie nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

SZKOŁA ĆWICZEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM powstanie w wyniku połączenia potencjału 4 szkół, tj. Szkoły Podstawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 16. Doświadczona kadra pedagogiczna, po otrzymaniu dodatkowego wsparcia, zostanie trenerami szkoły ćwiczeń. Aby realizacja działań związanych z doskonaleniem kadry pedagogicznej mogła się odbywać w odpowiednich warunkach, zostaną one doposażone zgodnie z obowiązującym  Modelem szkoły ćwiczeń. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu powstaną 4 nowoczesne pracownie przedmiotowe: językowa, matematyczna, komputerowa (ICT), przyrodnicza, których infrastruktura pozwoli nie tylko na efektywne prowadzenie zajęć z uczniami, ale także umożliwi prowadzenie lekcji pokazowych w sposób innowacyjny, nie zaburzający procesu edukacyjnego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym
w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny przeprowadzi diagnozę potrzeb w 7 szkołach wspieranych w ramach projektu. W oparciu o wyniki badań diagnozujących przeprowadzonych w:
1. Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim,

2. Szkole Podstawowej nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim,

3. Szkole Podstawowej w kamieniu Wielkim,

4. Szkole Podstawowej w Bobrówku,

5. Szkole Podstawowej w Różankach,

6. Szkole Podstawowej w Ściechowie,

7. Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich

zostanie przygotowany dla tych szkół plan doskonalenia oparty na metodologii zawartej w Modelu szkoły ćwiczeń. Natomiast przygotowani przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim trenerzy szkoły ćwiczeń będą prowadzić szkolenia kadry pedagogicznej ww. szkół wspieranych z zakresu metod form pracy dydaktycznej. Wsparcie i doskonalenie realizowane będzie poprzez organizację warsztatów metodycznych,  konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz superwizji. W ramach realizacji zadań szkoły ćwiczeń zostanie również zorganizowana sieć współpracy on-line na platformie doskonaleniewsieci.pl oraz zostaną przeprowadzone lekcje pokazowe w każdym obszarze (matematycznym, informatycznym, językowym i przyrodniczym).

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 093 105,08 zł, w tym 921 268,96 zł dofinansowano
ze środków unijnych.


Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.


 1. Informacje ogólne
 • Wartość projektu  -  4 557 410,97 zł
 • Lider Partnerstwa – Powiat Gorzowski
 • Partner - Akademia im. Jakuba z Paradyża
 • Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 30.06.2022 r.
 1. Wsparciem w ramach projektu objęto uczniów i nauczycieli technikum i branżowych szkół I stopnia
  w szkołach, dla których Powiat Gorzowski jest organem prowadzącym:
 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich.
 1. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkół zawodowych, uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.
 1. W ramach projektu do uczniów i nauczycieli ww. szkół adresowane są poniższe formy wsparcia:
 • KURSY I SZKOLENIA: spawanie blach i rur metodą MAG, operator wózków jezdniowych podnośnikowych, barista, kelner, obsługa kas fiskalnych, kasjera walutowo-złotówkowy, kompozycje kwiatowe, uroczysta kolacja; prawo jazdy kat. B;
 • ZAJECIA LABORATORYJNE I OBOZY NAUKOWE: projektowanie stron WWW, Excel dla logistyków oraz dla ekonomistów, umiejętności komputerowe Moduł A2, zajęcia laboratoryjne dla logistyków, zajęcia w zakresie poszukiwania koncepcji własnego biznesu, obozy naukowe:  technik hotelarstwa - 
  w zakresie obsługi informatycznej hotelu oraz obsługi konsumenta, technik ekonomista - w zakresie marketingu i statystyki.
 • STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE: Celem przeprowadzenia praktyk/staży jest zastosowanie
  i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 • DORADZTWO ZAWODOWE:  realizowane są działania indywidualne i grupowe, których celem
  jest rozwój umiejętności rozpoznawania przez uczniów własnych zasobów osobistych
  i ich wykorzystanie w kształtowaniu drogi zawodowej oraz przygotowanie do samodzielnego i aktywnego wejścia na rynek pracy.
 • DLA NAUCZYCIELI ZAWODU: studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Na dzień 31.06.2019 r. w różnych formach kursów, szkoleń, zajęć  laboratoryjnych, zajęć w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży udział wzięło 403 uczniów oraz 10 nauczycieli. Ponadto w ramach projektu 4 pracownie zawodowe doposażone zostały w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia, na łączną kwotę 405 180,15 zł. Na potrzeby szkół zrealizowanych zostało 10 filmów zawodoznawczych.

Back to top