Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń dla studentów:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.),
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.),
  • Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów AJP stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 54/0101/2019 Rektora AJP z dnia 12 września 2019

       Pobierz plik (Regulamin świadczeń dla studentów AJP.doc) Regulamin świadczeń dla studentów AJP.doc

PODSTAWOWE INFORMACJE:

1. Świadczenia, o które może ubiegać się student:

- stypendium socjalne (zwiększenie stypendium socjalnego z uwagi na zamieszkanie w Domu Studenta lub innym obiekcie - tu konieczne załączenie umowy najmu),

- stypendium dla osób niepełnosprawnych,

- zapomoga,

- stypendium rektora.

2. Wprowadzeie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającym 528 zł. Zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny powinno obejmować okres roku bazowego (tj. 2018 r.) do dnia złożenia wniosku, w którym student ubiega się o świadczenie. Niedołączenie do wniosku zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia i odmawia przyznania zaświadczenia.

3. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjecia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

4. Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku. Prawo do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Dotyczy to także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

5. W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywac to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

6. Studentom będącym:

1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącymi funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie

nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top