|   EN

Kierunek:  PEDAGOGIKA studia II stopnia  (profil praktyczny)

studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry)

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe praktyki.

Po I semestrze studiów student wybiera jeden z modułów:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • logopedia szkolna z terapią pedagogiczną.

Uruchomienie modułu uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

Studia kończą się złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym.

Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w: szkolnictwie, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych. Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych.

Back to top