UMO     

 Uniwersytet Młodego Odrywcy Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” prowadzony przez Akademię im. Jakuba z Paradyża jest projektem realizowanym w ramach dofinansowania uzyskanego z Narodowego Centrum Badań i Rozowju

1. Cel projektu:

 Ogólnym założeniem projektu jest organizowanie bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci z województwa lubuskiego, rozbudzających ich pasję do nauk ścisłych i przyrodniczych, a także wspieranie indywidualizacji procesu dydaktycznego w duchu podmiotowości wyrażającej się w samodzielnym działaniu uczniów opartym na dociekaniu naukowym. Oferta edukacyjna skierowana jest do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, w ramach której dzieci poprzez praktyczne działanie oparte na dociekaniu badawczym mogą odkrywać i poznawać otaczający świat. Jednym z zadań współczesnej szkoły jest indywidualne podejście do potrzeb uczniów, odkrywanie ich możliwości, uzdolnień, talentów i pasji, dlatego też założenia projektu i możliwości jego realizacji w pełni je uwzględniają, a wręcz korespondują z niniejszymi zadaniami.

 Zajęcia dydaktyczne w AJP dadzą szansę na doskonalenie uwagi, logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków przez dzieci, na podstawie ich własnych doświadczeń i obserwacji. Dotychczasowe doświadczenie AJP pozwala stwierdzić, iż słusznie przyjęto za cel projektu m. in. stworzenie takiej sytuacji dydaktycznej, w której uczestnicy sformułują hipotezy badawcze i poprzez własne doświadczenia zweryfikują je, a także wyciągną odpowiednie wnioski. Dodatkowo kreowane działania w ramach projektu będą zmierzać również do rozwijania wśród dzieci umiejętności zespołowego działania, poprawnej komunikacji i twórczości. Powyższa inicjatywa ukierunkowana jest na wzmocnienie efektywności systemu kształcenia, rozwój talentów jak również jest szansą na wzbogacenie szkolnej oferty edukacyjnej, dzięki czemu nauka dla uczniów może być bardziej interesująca i pasjonująca. AJP zależy, aby cele projektu umożliwiały dodatkową szansę edukacyjną dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Szansa, która ukierunkowana jest na odkrywanie indywidualnych możliwości każdego dziecka, ale także szansa na wzbogacenie szkolnej oferty edukacyjnej, dzięki czemu nauka dla uczniów może być bardziej interesująca i pasjonująca. Zajęcia zaplanowano w w formie warsztatów, laboratoriów i mini wykładów, prowadzonych przez nauczycieli  akademickich AJP oraz specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych oraz technicznych.

2. Koncepcja projektu Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu”

W ramach projektu odbędzie się 8 kursów po 40 godzin każdy . W ramach jednego kursu odbędą się zajęcia dla grupy 20 uczniów, które obejmą 5 bloków tematycznych po 8 godzin każdy: - "Zaczarowane laboratorium" - zagadnienia i wykonywanie eksperymentów z zakresu chemii (m. in. gazy, ciecze, zmysły), tak, aby w prosty sposób przedstawić ciekawe zagadnienia oraz zachęcić dzieci do aktywnego udziału w zajęciach praktycznych i rozbudzić ich ciekawość poznawczą;

- "Szalony naukowiec" - blok zajęć z fizyki, zakłada poznanie tematyki i realizację doświadczeń wspomagających umiejętności poznawcze z obszaru "Woda i inne ciecze"; 

- "Mały konstruktor - duże możliwości" - blok zajęć technicznych, w ramach których Uczestnicy Projektu będą budować roboty z klocków Lego Mainstrom

 - "Giganci tworzenia gier" - niekonwencjonalny moduł zajęć, który poprzez tworzenie prostych gier komputerowych oraz korzystanie z gier EBB będzie wspomagał kreatywne myślenie oraz naukę z obszaru matematyki, fizyki oraz chemii,   

- "Programuję świat" -  blok tematyczny obejmujący programowanie z wykorzystaniem środowiska edukacyjnego DoThings, które rozwija intuicję algorytmiczną dzieci, rozwija umiejętność krytycznego myślenia i pracy w grupie.

Zaplanowane bloki tematyczne realizowane w ramach Projektu umożliwią Uczestnikom aktywny udział w poznawaniu świata poprzez wdrożenie postawy badacza charakteryzującej się ciekawością, osobistym zaangażowaniem i twórczością, jak również inspirowanie do kreatywnego myślenia, rozwijania talentów, a także pasji do nauki. Programy kursów zaplanowano tak, aby zapoznać Uczestników z ogólną charakterystyką środowiska akademickiego, jak i zaprezentować uczelnię jako miejsca przyjazne i otwarte dla wszystkich. Projekt pozwoli także na integrację lokalnej społeczności wokół propagowania działań Ośrodka poprzez nawiązanie współpracy z dyrektorami szkół podstawowych, uczniów klas 1-3 i ich rodzicami, delegującymi na pozaszkolne zajęcia w ramach Projektu. W ramach realizacji Projektu założono też przeprowadzenie w szkołach wykładów "Bezpieczeństwo dziecka w sieci" dla 80 rodziców (8 grup po 10 osób, 4h na grupę), które służyć mają podnoszeniu kompetencji wychowawczych i społecznych

  

OGŁOSZENIA O ZATRUDNIENIU PERSONELU

15.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_UMO_bezpieczenstwo.pdf

15.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_UMO_chemia.pdf

15.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_UMO_fizyka.pdf

15.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_UMO_giganci.pdf

15.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_UMO_konstrukot.pdf

zalacznik 1. formularz ofertowy.docx

Lokalizacja

Kontakt

Back to top